Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov

Vigtige datoer:
1. januar 2023 Procedurebeskrivelse skal forelægge
1. januar 2024 B, C og D virksomheder skal opfylde de nye krav til digital bogføring og opbevaring.
1. januar 2026 A virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. skal opfylde de nye krav til digital bogføring og opbevaring.

Registrering af transaktioner og løbende afstemning med beholdninger
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.

Begrebet ”god bogføringsskik ” er udgået og erstattes med mere præcise krav.

Virksomheder skal registrere alle transaktioner nøjagtigt, og snarest muligt efter at de forhold, der danner grundlag for registreringerne, foreligger.

Virksomheder har pligt til at sikre transaktionsspor kan følges til de omhandlede regnskaber, opgørelser eller opstillinger, og at tallene heri kan opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

Virksomheder har pligt til at sikre kontrolsporet kan dokumenteres ved bilag og indeholder henvisninger hertil. Hver registrering skal indeholde oplysning om sin tidsmæssige placering i bogføringen.

Virksomheder skal foretage de afstemninger , der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter og års og delårsrapporter. Afstemningen skal senest foretages på datoen for udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger og angivelser.

Opbevaring af regnskabsmateriale
Virksomheder skal på betryggende vis opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Virksomheder skal sikre, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Krav om opbevaring af regnskabsmateriale i Danmark udgår.

Ophører bogføringspligten, skal den senest fungerende ledelse sørge for, at regnskabsmaterialet fortsat opbevares i overensstemmelse med loven.

Kontakt mig gerne hvis du vil høre mere om hvad den nye bogføringslov kommer til at betyde for dig og din virksomhed.